IMG 33607757306559

 

ที่ตั้ง                         :: เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 โทร. 035-341120

 

• วันก่อตั้ง โรงเรียน          :: วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2479

 

• ประเภทของโรงเรียน      :: สหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 จำนวน 48 ห้องเรียน

 

• วิสัยทัศน์                       :: ก้าวสู่สากล เป็นพลโลกที่ดี

 

• อัตลักษณ์                     :: ดี เก่ง กล้า ทันสมัย

 

• เอกลักษณ์                    :: นิตยา น่าอยู่ น่าเรียน

 

• วัฒนธรรมลูกนิตย์         :: รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง

 

• อุดมการณ์                    :: ความรู้ คู่ความดี มีทักษะ พลสมบูรณ์

 

• ปรัชญญา                     :: นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

 

• อักษรย่อ                      :: น.ก.

 

• สีประจำโรงเรียน         :: ขาว แดง

                                            สีขาว หมายถึง ความสะอาด อ่อนน้อม รวมหมู่คณะได้

                                            สีแดง หมายถึง ความแกร่งกล้า

 

 • ตราประจำโรงเรียน     :: logo

 

• ผู้อำนวยการโรงเรียน          :: นางปราณี กระทุ่มเขตต์

 

• รองผู้อำนวยการโรงเรียน   :: นายโสภณ แจ่มสีดา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

                                       ::