DSCF5503

DSCF5484

DSCF5493

 

          โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ยินดีต้อนรับ ผ.อ.ปราณี กระทุ่มเขตต์ที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"