25600209 1

25600209 2

25600209 3
          กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดนิทรรศการ "นิตยาวิชาการ สานงานตามรอยพ่อ" และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 9 ก.พ. 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน โดยจัดนิทรรศการทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน การนำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ และ
กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9