25600116 1

25600116 2

25600116 3 

          โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานวันครู ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ทุกสังกัดในอำเภอท่าเรือ ข้าราชการนอกประจำการ และผู้มีเกียรติมาร่วมในงาน ในวันที่ 16 มกราคม 2560