25600105 1

25600105 2

25600105 3 

          คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในวันที่ 5 มกราคม 2560