25591209 1

25591209 2

25591209 3

     สโมสรโรตารีสากล สโมสรโรตารีท่าเรือ และคณะครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Rotary Youth Exchange English Camp เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความสามารถนักเรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”