25591208 1

 

25591208 2

 

25591208 3

 

     คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน